פרטי תשלום

ישראל


ישראל

ההזמנה שלך

מוצר סכום ביניים
סובניון בלאן רוסאן  × 4 ₪440.00
סכום ביניים ₪440.00
משלוח
סה"כ ₪490.00


אנחנו לא שומרים את פרטי הכרטיס שלך אצלנו, ולא נעביר את הפרטים האישיים לאף גורם. כל הפרטים ישמשו לצורך ההזמנה שלך בלבד.

שלום וברוך הבא לאתר www.mikawinery.co.il (להלן: “האתר”). מפעיל האתר (להלן: “המפעיל” ו/או “יקב מיקה”) מאשר גישה אל אתר אינטרנט זה המצוי בשליטתו והידוע בשמו “יקב מיקה” וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר, הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן. 

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים. הגרסה האחרונה (1.1) פורסמה ביום 28.3.2021.

1. הקדמה

  1. תנאים אלה, חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 
  2. לשימת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.
  3. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
  4. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה “משתמש”, כוונת ההסכם היא ל”משתמש רשום” ו”משתמש שאינו רשום”, “גולש” וכדומה (אלא אם צוין אחרת).
  5. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם (“AS-IS”). 
  6. המונח “מידע” ו/או “תוכן”, כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: “תוכן”. 
  7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
  8. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג המפעיל בכתובת דואר אלקטרוני mika.winery@gmail.com והמפעיל יעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. 
  9. השימוש באתר מוגבל למשתמש שהינו בגיר מעל גיל 18.
    

2. מטרת האתר

  1. אתר זה משמש למכירת יינות מתוצרת יקב מיקה ולהזמנת מפגשים וסיורים ביקב.

3. תהליך הרישום לאתר 

  1. תהליך הרישום באתר יתכן וידרוש מהמשתמש את הפרטים הבאים;
   1. פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. 
   2. תעודת זהות של המשתמש.
   3. שם פרטי ומשפחה של המשתמש.
   4. כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.
   5. כתובת המגורים של המשתמש.
   6. מספר הטלפון של המשתמש.
  2. על פי החוק, אינך מחוייב למסור את הפרטים המצויינים לעיל, אך ללא מסירת פרטים מלאים ומדוייקים, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר. 
  3. אתה יודע כי הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית על פי הדין. 
  4. אם וכאשר המפעיל ימצא, כי פרטי הרישום או ההזמנה שמסרת אינם נכונים או מדוייקים, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שגרם למפעיל, מי מטעמו, נותני השירותים או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.
    

4. אחריות

  1. יקב מיקה לא יישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם יקב מיקה ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
  2. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג’.
  3. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.
  4. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין יקב מיקה מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:
   1. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; 
   2. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;
   3. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
   4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

5. השירותים והמוצרים הנמכרים באתר

  1. התמונות בדבר המוצרים והשירותים הנמכרים באתר הם לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל.
  2. יקב מיקה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את רשימת המוצרים המוצעים באתר ואת מבנה האתר מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. 
  3. יקב מיקה רשאי להעלות הטבות או מבצעים לפרקי זמן מוגבלים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

6. הזמנות אונליין באמצעות האתר 

  1. התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. מכירת או הספקת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה על פי דין. במידה ואינך בן 18 ומעלה, עליך להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל עסקה באמצעותו. 
  2. יקב מיקה רשאי לדרוש ממקבל המשלוח להציג תעודה מזהה על מנת לוודא כי הוא מעל גיל 18, ולסרב למסור את המשלוח ככל שיתגלה כי מקבל המשלוח אינו מעל גיל 18. במקרה שלא תוצג תעודה מזהה, יקב מיקה יהא ראשי לבטל את העסקה ולמשתמש כל לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי יקב מיקה בגין כך.
  3. הרכישה באתר תתבצע באמצעות טופס הזמנה מקוון בו המשתמש יידרש לבחור את המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש.
  4. באתר ניתן לבצע הזמנות ורכישה של שירותים ומוצרים המוצעים על ידי יקב מיקה וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של יקב מיקה. תשלום בגין השירות או המוצר יתבצע בטרם קבלת השירות או המוצר.
  5. בעת ביצוע הזמנה על ידי המשתמש, יקב מיקה יבדוק את פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ועם קבלת אישור הזמנה על ידי חברת האשראי, ההזמנה תאושר והמשתמש יקבל הודעה על כך לכתובת הדוא”ל אותו הזין באתר. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. 
  6. בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום יקב מיקה ישהה את חשבון המשתמש, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
  7. חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.
  8. מחירי המוצרים והשירותים באתר כוללים מע”מ.
  9. מכירת המוצרים והשירותים באתר הינה עד גמר המלאי. היה והמוצר או השירות אינו זמין עוד נציגי יקב מיקה יצרו עם המשתמש קשר לשם בחירה של מוצר חלופי או החזרת התשלום.

7. אספקת המוצר

  1. יקב מיקה יפעל לאספקת המוצר או השירות הנרכש באמצעות האתר למשתמש בעל כתובת בישראל, וזאת תוך 21 ימי עבודה מביצוע הרכישה.
  2. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
  3. למשתמש הרוכש מוצר באתר יש את האפשרות לאסוף את המוצר באופן אישי וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של יקב מיקה.
  4. יקב מיקה אינו אחראי לכל איחור באספקה השירות או המוצר הנרכש באתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו.

8. ביטולים והחזרות

  1. משתמש המעוניין לבטל רכישה שהתבצעה דרך האתר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ותקנות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. מכל מקום משתמש רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה וזאת כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
  2. החזרת מוצר תתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית שטרם נפתחה וטרם נעשה במוצר כל שימוש. 
  3. יקב מיקה שומר לעצמו את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. כאשר המוצר או השירות אזלו במלאי, במצב זה יהיה רשאי המפעיל להציע מוצר חלופי וככל והמשתמש יחפוץ בכך כספו יוחזר. 
   2. כאשר המפעיל חושד כי התבצעהמתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית. 
   3. כאשר המפעיל סבור כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעהמונעת שימוש סביר באתר.
   4. כאשר המפעיל סבור כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר. 
   5. כאשר המפעיל סבור כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.
   6. כאשר המפעיל סבור כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה. 
   7. כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים. 
  4. אספקת המוצרים אל הכתובת שהוזנה למשלוח כרוכה בתשלום בסכום שיופיע בתום תהליך הרכישה באתר וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאספקת המוצרים לכתובת שהוזנה תבוצע באמצעות חברת שליחויות לפי בחירת יקב מיקה. זמני אספקת המשלוח עשויים להשתנות, ויקב מיקה אינו אחראי לאיחור באספקת המוצרים. אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות תעשה בתיאום עם חברת השליחויות והתאם לזמניה, וכל איחור באספקת המוצרים הינו באחריותה של חברת השליחויות בלבד.
    

9. השימוש באתר

  1. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 
  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 
  4. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
  5. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.
  6. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
  7. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.
    

10. קישורים חיצוניים

  1. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”), וממקורות אלה אל האתר עצמו. 
  2. אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים. 
  3. אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. 
  4. המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  5. מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

11. שימוש לרעה באתר

  1. המפעיל שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.
  2. המפעיל שוקד לוודא, כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא”ל mika.winery@gmail.com ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך. 
  3. יודגש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרים אלו, שבהם המפעיל יסבור, כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעיל ימצא לנכון, המפעיל ינקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:
   1. משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.
   2. משתמש שביצע מעשהמחדל אשר לטעמו של המפעיל עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.
  4. המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעיל עצמו, שלא בתם לב ובזדון.
    

12. רציפות, זמינות ואמינות השירות

  1. המפעיל עושה כל שביכולתו לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין הוא יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למפעיל, כדי שזה יוכל לתקנו. 
  2. המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.
  3. המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש. 
  4. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

13. שימוש בינלאומי באתר

  1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

14. אחריות ושיפוי

  1. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי יקב מיקה או מי מטעמו בגין כל אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתר.
  2. אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

15. פרטיות

  1. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור https://mikawinery.co.il/privacy-policy
  2. המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
  3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר. 
  4. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. המפעיל לא ישכיר, לא ימכור ולא יעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.
  5. המפעיל רשאי להעביר את פרטיך ככל שנדרש למימוש רכישת המוצר. 
  6. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהא המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא”ל mika.winery@gmail.com.  
  7. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעיל אינו יכול להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעיל.
  8. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם. 
  9. המפעיל יעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;
   1. למען מימוש רכישת מוצר או שירות.
   2. כאשר המפעיל סבור כי משתמש באתר ביצעמבצע פעולה שעלולה להזיק למפעיל, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.
   3. אם המפעיל סבור כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.
   4. כאשר המפעיל סבור כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.
   5. למען ציוות לצוו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעיל הוא צד לו.
     

16. זכויות יוצרים

  1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושו של המפעיל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפעיל. 
  2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.
  3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים של המפעיל.  
  4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.
    

17. סימני מסחר

  1. שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של המפעיל והבלתי רשומים של המפעיל הם קניינם הבלעדי של המפעיל. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
    

18. הפסקת שימוש 

  1. המפעיל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו סעדים כלשהם.
  2. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.  
  3. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
    

19. סמכות שיפוט

  1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. 
  2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.
    

20. יצירת קשר

  1. המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן לשלוח לכתובת mika.winery@gmail.com.
האם את/ה מעל גיל 18?